Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku

Imienna Lista Uczestników

Regulamin wypoczynku

Oświadczenie rodzica/ opiekuna uczestnika wypoczynku

Informacja Administratora dotycząca przetwarzania danych osobowych w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego

Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem wizerunku

Zgoda rodziców na przetwarzanie danych osobowych