Poradnik dla nauczycieli i rodziców

– pytania i odpowiedzi

 

W jaki sposób odbywa się kwaterowanie dzieci w pokojach domu wczasów?

Każdą przyjeżdżającą grupę witamy w świetlicy, a następnie przydzielamy dzieciom poszczególne pokoje. Kwaterowanie odbywa się według kryteriów płci oraz życzeń dzieci. Przyjeżdżający wychowawca klasy zawsze zamieszkuje w bliskim sąsiedztwie swoich wychowanków.

Ile pieniędzy powinno posiadać dziecko?

Wysokość kieszonkowego jest sprawą indywidualną rodziców. Każde dziecko uczy się gospodarować pieniędzmi samodzielnie i przeznacza je na drobne zakupy, napoje, słodycze i pamiątki z pobytu.
W przypadku dzieci młodszych dobrym rozwiązaniem jest zawarcie umowy pomiędzy wszystkimi rodzicami i ustalenie limitu dziennego, na przykład 10 zł do wydania w każdym dniu pobytu.

Czy dzieci mogą zabierać telefony?

Nie zakazujemy dzieciom przywożenia  telefonów komórkowych. Jednak rekomendujemy ograniczone korzystanie z nich w ciągu dnia. Polecamy skorzystać z rozwiązań doświadczonych w wyjazdach nauczycieli, którzy umawiają się z rodzicami jeszcze przed wyjazdem, w jakiej porze chcieliby się kontaktować ze swoimi dziećmi. Najczęściej jest to jedna godzina w ciągu dnia. W pozostałym czasie telefony są wyłączone i zdeponowane u nauczyciela. W sytuacjach wyjątkowych rodzice dzwonią do nauczyciela.

Czy przyjmujemy dzieci, które wymagają specjalnej diety?

Tak. Jest możliwość przyjęcia dziecka ze szczególnymi wymaganiami żywieniowymi. W takim przypadku wszelkie informacje należy wpisać do karty kwalifikacyjnej, a także skontaktować się z sekretariatem domu wczasów przed przyjazdem dziecka i dokładnie przedstawić szczegóły diety.

Jak wygląda opieka medyczna w naszej placówce?

W przypadku zachorowania dziecko jest prowadzone do lekarza
w przychodni rejonowej. W sytuacji, gdy wymagana jest szersza diagnostyka, dziecko wraz z wychowawcą zawożone jest do szpitala. Zawsze rodzice są informowani o chorobie dziecka.

Czy przyjmujemy dzieci stale przyjmujące leki?

Tak, przyjmujemy dzieci wymagające stałego podawania leków.

Wychowawca może podać dziecku leki, wyłącznie na prośbę i za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych zawartą w karcie kwalifikacyjnej. Informacja powinna zawierać nazwę leku oraz dawkowanie. Preferowaną przez nas formą jest umieszczanie leków przywiezionych z domu w kasetce - organizerze.

O jakich dokumentach należy  pamiętać ?

Warunkiem dopuszczenia dziecka do uczestnictwa w turnusie jest czytelnie wypełniony oryginał Karty Kwalifikacyjnej . Jest to wymagany prawem rodzaj ankiety będącej podstawowym źródłem informacji o dziecku, którą wypełnia opiekun prawny/rodzic, wychowawca szkolny oraz lekarz (pielegniarka). Zawsze prosimy opiekunów o rzetelne wypełnienie karty i podanie wszelkich informacji, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo czy komfort dziecka (np. jak znosi podróż, czy jest alergikiem, czy i jakie leki przyjmuje bądź inne istotne informacje).
Ponadto, podczas pobytu każdy uczestnik powinien mieć przy sobie ważną legitymację szkolną. Na czas trwania turnusu dokumenty te są przechowywane przez wychowawców.

Cenne przedmioty i pieniądze.

Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub skradzione podczas pobytu. Odradzamy zabieranie ze sobą dużych sum pieniędzy oraz wartościowych przedmiotów (konsoli do gier, sprzętu elektronicznego, drogich telefonów komórkowych itp.).
W razie potrzeby istnieje możliwość kontaktowania się z dzieckiem pod numerem stacjonarnym DWDz Myślibórz – widniejącym na stronie internetowej placówki.
Na życzenie dziecka lub rodzica wychowawca może przechowywać kieszonkowe dziecka.

Czy osoba, która nie jest prawnym opiekunem dziecka może odebrać je z turnusu?

Osoba, która nie jest prawnym opiekunem dziecka, może odebrać dziecko z turnusu wyłącznie po okazaniu upoważnienia od rodzica lub opiekuna prawnego, że taka sytuacja będzia miała miejsce. Przed turnusem lub w dniu odbioru należy dostarczyć pismo do dyrekcji placówki lub wychowawców DWDz Myślibórz. Pismo musi zawierać m.in. dane osobowe i nr dowodu osobistego wskazywanej osoby oraz termin odbioru a także podpis osoby upoważniającej.

Czy podczas pobytu w placówce dzieci mają dostęp do Internetu i jak wygląda nadzór w sieci?

Jednym z  aspektów bezpieczeństwa w placówce jest cyberbezpieczeństwo. Jego podstawowym wymiarem jest wiedza  dlatego podczas zebrań organizacyjnych wychowawcy omawiają regulaminy panujące w ośrodku oraz podnoszą wiedzę i świadomość uczniów na temat możliwych zagrożeń i ryzyk związanych z korzystaniem z Internetu i narzędzi cyfrowych. Wychowawcy nie udostępniają wychowankom hasła  do darmowego internetu w placówce.