1. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do regulaminu DWDz, w szczególności dotyczy to zakazu palenia tytoniu, picia napojów zawierających alkohol, zażywania środków odurzających oraz poszanowania mienia.
 2. W przypadku poważnego naruszenia regulaminu, uczestnik zostanie wydalony z placówki  na koszt rodziców (opiekunów).
 3. Uczestnik zobowiązany jest brać udział we wszystkich imprezach, wycieczkach organizowanych przez wychowawców i stosować się do poleceń wszystkich pracowników DWDz.
 4. DWDz nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe oraz rzeczy pozostawione przez uczestników podczas pobytu.
 5. W przypadku stałych schorzeń wymagających systematycznego zażywania leków lub kontynuacji leczenia – uczestnik obowiązany jest do posiadania własnych lekarstw. Leki przywiezione z domu powinny być w oryginalnych opakowaniach. Dziecko powinno wiedzieć jak je zażywać. Nauczyciele-wychowawcy DWDz w Myśliborzu nie mają uprawnień do podawania dzieciom leków.
 6. W czasie odwiedzin dziecko może wyjść poza teren obiektu tylko ze swoimi rodzicami lub prawnymi opiekunami. W przypadku odwiedzin innych osób, muszą one być pełnoletnie i posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.
 7. Dziecko może być odebrane z placówki jedynie przez rodziców (opiekunów prawnych) po wypełnieniu odpowiedniego oświadczenia. W wyjątkowych sytuacjach rodzice mogą, na własną odpowiedzialność, pisemnie upoważnić do odbioru dziecka inne osoby.

RODZICE (OPIEKUNOWIE) ZOBOWIĄZANI SĄ DO:

 1. Podania wszystkich znanych im informacji o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu właściwej opieki w czasie pobytu dziecka w DWDz  Myśliborzu.
 2. Wyrażenia, bądź nie wyrażenia, zgody na uprawianie przez dziecko dyscyplin sportowych (aktywności) zawartych w ofercie wypoczynku.
 3. Do pokrycia kosztów ewentualnych szkód wyrządzonych przez dziecko podczas trwania turnusu.
 4. Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dziecka oraz w celach ewidencyjnych (zgodnie z ustawami o ochronie danych osobowych i o systemie informacji oświatowej).
 5. W razie choroby (urazu, niedyspozycji zdrowotnej) z powodu, której dziecko nie może przebywać w DWDz,   odbioru dziecka z placówki.
 6. W przypadku poważnego naruszenia przez dziecko regulaminu DWDz natychmiastowego odbioru dziecka z placówki.
 7. W razie niemożności odbioru dziecka osobiście, na własną odpowiedzialność, pisemnego upoważnienia osoby, która odbierze dziecko z DWDz w Myśliborzu.
 8. Zapoznania dziecka z w/w warunkami uczestnictwa.