Deklaracja dostępności Domu Wczasów Dziedzięcych w Myśliborzu

Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Wczasów Dziedzięcych w Myśliborzu.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Do budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu prowadzą 3 wejścia. Wejście główne od strony ulicy Marcinkowskiego posiada dwa stopnie schodów, wejścia boczne od strony boiska posiadają progi. W budynku znajduje się parter i 3 piętra. Wejście na parter i poszczególne kondygnacje budynku wymaga pokonania wielu schodów.

2. Budynek nie jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo (brak podjazdów, 4 kondygnacje, duża ilość schodów, wąskie korytarze, brak windy, brak toalet dla osób niepełnosprawnych).

3. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, a także nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome lub słabowidzące.

4. Przed budynkiem nie ma wyznaczonego parkingu dla klientów, w tym miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń (z wyjątkiem pomieszczeń technicznych i kuchennych) można wejść z psem asystującym/ przewodnikiem.

6. W budynku można skorzystać z tłumacza języka migowego po uprzednim powiadomieniu - przynajmniej trzy dni przed dniem, kiedy planuje się załatwić sprawę. Placówka po dokonaniu zgłoszenia zapewnia obsługę osoby uprawnionej w terminie przez nią uzgodnionym. W przypadku braku możliwości realizacji takiego świadczenia, pracownik domu wczasów dziecięcych zawiadamia osobę uprawnioną, podając uzasadnienie i wyznacza jednocześnie możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazuje inną formę realizacji uprawnień.