Informacja dla osób niesłyszących

Informacja o sposobie komunikowania się z Domem Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu dla osób uprawnionych (niesłyszących, niedosłyszących, głuchoniemych)

Mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1824) Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu informuje, że osoby uprawnione mogą komunikować się z placówką za pośrednictwem:

osoby przybranej - należy przez to rozumieć osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw,

tłumacza PJM - polskiego języka migowego,

tłumacza SJM - systemu języka migowego,

tłumacza przewodnika - dla osoby głuchoniewidomej, nazwany w ustawie tłumaczem SKOGN.

Proste sprawy załatwiane są bezpośrednio przez pracownika Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu. Załatwienie takiej sprawy przez osobę uprawnioną nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza, należy powiadomić o tym placówkę 3 dni przed dniem, kiedy planuje się załatwić sprawę w Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu.

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Placówka po dokonaniu zgłoszenia zapewni obsługę osoby uprawnionej w terminie prze znią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. W przypadku braku możliwości realizacji takiego świadczenia, zawiadomi osobę uprawnioną, podając uzasadnienie i wyznaczając jednocześnie możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji uprawnień.

Zgłoszenia dokonać można:

e-mailem na adres: sekretariat@dwdzmysliborz.pl

tel. stacjonarny: 95 747 22 67

 

Zgłoszenie zamiaru skorzystania z usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN