Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna

Wniosek o przyjęcie dziecka do DWDz

Wniosek o przyjęcie osoby dorosłej do DWDz

Klauzula informacyjna do oświadczenia rodzica oraz do oświadczenia kadry towarzyszącej

Imienna Lista Uczestników

Regulamin pobytu

Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN, MZ i GIS

Oświadczenie o zapoznaniu się z wytycznymi i procedurami w trakcie trwania zagrożenia covid -19

Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem wizerunku dzieci i opiekunów

Zgoda rodziców / prawnych opiekunów na przetwarzanie danych osobowych w związku z pobytem dziecka w DWDz