Karta kwalifikacyjna

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna wychowanka

Oświadczenie kadry towarzyszącej

Klauzula informacyjna do oświadczenia rodzica oraz do oświadczenia kadry towarzyszącej

Regulamin pobytu

Wytyczne MEN, MZ i GIS

Oświadczenie o zapoznaniu się z wytycznymi i procedurami w trakcie trwania zagrożenia covid -19