Karta kwalifikacyjna

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna wychowanka

Oświadczenie kadry towarzyszącej

Klauzula informacyjna do oświadczenia rodzica oraz do oświadczenia kadry towarzyszącej

Regulamin pobytu

Wytyczne MEN, MZ i GIS 01.09.2020 r.

Wytyczne MEN, MZ i GIS 17.05.2021 r.

Oświadczenie o zapoznaniu się z wytycznymi i procedurami w trakcie trwania zagrożenia covid -19