INFORMACJA ADMINISTRATORA
W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”),  informuję, że w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. Z uwagi na powyższe informuję:

TOŻSAMOŚĆ  I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Administratorem danych jest Dom Wczasów Dziecięcych z siedzibą przy ul. Marcinkowskiego 10 w Myśliborzu, reprezentowany przez Dyrektora Jednostki.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

W  podmiocie został wyznaczony inspektor ochrony danych, którym jest Ewelina Szóstka zgodnie z art. 37 RODO i mogą się Państwo komunikować poprzez e-mail: iod@powiatmysliborski.pl oraz telefonicznie 95 747 20 21 w 240. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne gimnazja dla dorosłych i szkoły ponadgimnazjalne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży w świetle art. 6 ust 1 lit coraz art. 9 ust.2 lit c w związku z wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz ochrony żywotnych interesów osoby, która jest prawnie niezdolna do wyrażenia zgody( tj. dokumentowania udzielania pomocy medycznej, dokumentowania wypadków), art. 6 ust 1 lit. b w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9. ust. 2 lit. a RODO w zakresie udzielonej zgody w celu promocji placówki i innych zadań nieokreślonych w przepisach prawa.

 

Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych informuje, iż przetwarzaniu będą podlegały następujące dane osobowe:

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być na podstawie przepisów prawa udostępniane
i przekazywane organom administracji publicznej, służbom, sądom i prokuraturze. Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowych mogą być strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, nienależące do UE, w uzasadnionych przypadkach
i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach.

 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo:

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą oraz instytucji i organów na mocy przepisów prawa.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W przypadku nie podania przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przepisami prawa, niemożliwe będzie zrealizowanie zadania ustawowego, co może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia lub nie będzie możliwe zawarcie umowy.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI ORAZ PROFILOWANIE

Przetwarzanie Pani/Pana danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem, które wykonywane jest przez Administratora na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dotyczy
to poniższych przypadków:

Konsekwencją dokonanej oceny, w powyższych przypadkach, jest automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka, gdzie kwalifikacja do grupy nie akceptowalnego ryzyka może skutkować zmianą relacji i podjęciem dodatkowych czynności przewidzianych prawem.

W związku z tym, iż szanujemy Państwa prawo do prywatności informujemy, iż w przypadku braku lub odwołania zgody na publikację na stronie internetowej DwDz w Myśliborzu lub stronie internetowej Starostwa Powiatowego wizerunku,  prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych.

Informacja administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych